Bowling Far North

Kaikohe Bowling Club

Kaikohe Bowling Club
Established 1925

Sydney Street
Kaikohe

PO Box 435 Kaikohe
Telephone/Fax 09 401 0023

Patrons: Des Menary, Alex Bennet & Jeanette Smith

President: Dion Davis 09 946 6996 / 021 040 3597
Email: president@kaikohebowls.nz
Vice-President: Terry Pattison
Secretary: Carol Type 021 531 067
Email: secretary@kaikohebowls.nz
Match Convenor: Terry Pattison 021 488 211
Green super: Gerald
Email: greens@kaikohebowls.nz